GDPR

Skyddet för din personliga integritet är viktigt för Diös, oavsett om det är våra hyresgästers, anställdas eller samarbetspartners personuppgifter som vi behandlar. I denna dataskyddspolicy redogör vi för varför och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Diös på mejladress.

VILKEN INFORMATION SAMLAR DIÖS IN?

Du kan direkt eller indirekt komma att lämna information om dig själv till Diös, t.ex. när du kontaktar oss i olika ärenden eller när du betalar din hyra. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, aviseringsadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – bankkontonummer, hyresinbetalningar etc.

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

Myndigheter. Diös kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom kronofogden, skatteverket eller andra myndigheter om Diös är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har samtyckt till att Diös gör det.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till Fastighetsägarna som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden vid var tid samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, såsom Fastigo, hyresgästorganisationer och Fastighetsägarna som hyresvärden är medlem i.

Delning. Diös kan komma att dela din information till tredje part.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

DIÖS BEHANDLA ALLA DINA PERSONUPPGIFTER INOM EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Diös sparar din personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När du söker bostad hos oss behöver vi veta lite mer om dig och du får därför fylla i ett formulär. När lägenheten är uthyrd raderas alla uppgifter. 
 

DINA RÄTTIGHETER

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter som Diös behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som behandlas av dig korrigerade.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om desamma inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Diös att spara uppgifter, som hindrar oss från att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Vi kommer då att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
  • Rätt att invända mot behandling.Vidare har du också rätt att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om dig.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter som du själv tillhandahållit Diös.  

VAD GÄLLER FÖR COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en passande onlineupplevelse. För mer information se Diös cookie policy.

KONTAKTA OSS

Diös AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556501-1771 och har sitt säte på adress och postadress.

Diös är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad gäller Diös behandling av dina personuppgifter.

Maila till gdpr@dios.se

—-
DATASKYDDSPOLICYN UPPDATERADES SENAST 2019-06-13.